Onze School

Missie/visie

Onze missie = waar we voor staan

Wij streven ernaar om vanuit een christelijke identiteit in een warme, veilige omgeving met moderne middelen en werkwijzen te werken aan de optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheid en persoonlijkheid van kinderen.

Hierbij willen we rekening houden met de eigenheid van elk kind.

Dit is samengevat in de volgende kernuitspraak:

Boeiend onderwijs voor elk kind.

Onze visie = waar we voor gaan

Onderwijs draagt in een belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen ter voorbereiding op hun rol in de maatschappij. Hierbij zijn kennis en vaardigheid belangrijke hulpmiddelen bij het ontsluiten en begrijpen van de grote hoeveelheid informatie waarmee ze in de maatschappij te maken krijgen. Binnen het onderwijs op onze school zijn goede beheersing van de Nederlandse taal en goed leren lezen en rekenen belangrijke voorwaarden om andere doelen, die we met ons onderwijs voorstaan, te bereiken.

Onze leerlingen groeien op in de 21ste eeuw, waarin naast basisvaardigheden ook andere vaardigheden gevraagd worden om hierin goed te kunnen participeren. Creatief denken, probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden zijn dan ook belangrijk om te ontwikkelen.

De digitale wereld en digitale werkwijzen en methodieken zullen een prominente plaats krijgen.

Elk kind heeft eigen mogelijkheden en talenten en wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Afstemmen op onderwijsbehoeften is een belangrijke voorwaarde om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden, evenals een breed onderwijsaanbod.

Zelfstandig werken en leren benutten wij om kinderen actief te betrekken bij hun eigen leerproces en betrokkenheid te vergroten. Om dit te realiseren moet het onderwijs betekenisvol en boeiend zijn.

Kinderen hebben een veilige leeromgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een sterke sociale verbondenheid en wederzijds respect voor overeenkomsten en verschillen draagt hieraan bij. Een sociaal beleid met aandacht voor normen en waarden, duidelijke regels en afspraken voor sfeer in de groep en de school is hierbij van belang.

Om optimale ontwikkelingskansen voor onze leerlingen te realiseren is nauwe afstemming met ouders een belangrijke voorwaarde. Een stimulerende en ondersteunende thuissituatie verhoogt ontwikkeling en leren. Vanuit het belang voor optimale en brede ontwikkeling kiezen wij voor nauwe samenwerking met externe instanties.

In het team is sprake van een professionele cultuur, waarin de ontwikkeling en scholing van het team en individuele leerkrachten steeds belangrijk blijft. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Samen zijn we in staat om onze visie op goed onderwijs te realiseren.