Zorg voor goed aanbod

Onze methodes

Onderwijsaanbod

Het Vlot is een christelijke school. Dit is meer dan een vak op het rooster, het hoort bij wie wij zijn. Voor ons godsdienstonderwijs gebruiken we de methode “Trefwoord”. De methode werkt geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening.

Goed leren samenwerken

In ons dagelijks werk zullen we geregeld coöperatieve leerstrategieën (CLS) inzetten. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze manier van werken een positief effect heeft op de leerontwikkeling. We merken ook in de praktijk hoe prettig en gevarieerd het is. Iedereen is belangrijk en wordt gewaardeerd.

De teams van vier, waarin de kinderen zitten, veranderen een aantal keren per jaar. Het groepje waarin je werkt hoeft niet een vriendengroepje te zijn (soms wordt het dat vanzelf). Ons uitgangspunt is dat je moet leren met iedereen in de groep goed samen te werken. Je kunt voor iedereen iets betekenen en aan iedereen iets hebben. Het is meestal de leerkracht die de teams indeelt. Er zijn ook momenten op de dag dat de kinderen in ‘rekenteams’ of ‘taalteams’ werken, vanwege de verschillende niveaus die er zijn in elke groep.

Bewegingsonderwijs

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs. We spelen elke dag buiten, kleuters het meeste van alle kinderen. Daarnaast is er twee keer per week bewegingsonderwijs. In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt er ook toegewerkt naar de sportdag, die 1 keer in het jaar gehouden wordt. Aan alle groepen worden geregeld sportclinics aangeboden bijvoorbeeld basketbal, hockey, zwemmen.

Kleine groepsactiviteiten

Het werken in hoeken neemt in de groepen 1 en 2 een centrale plaats in. Hierin kunnen kinderen ontdekkend en daardoor lerend bezig zijn. De indeling van de hoeken is afhankelijk van het thema.

Taal en lezen

In de groepen 1 en 2 vinden allerlei voorbereidende leesactiviteiten plaats. Op speelse wijze wordt veel gedaan met woorden en letters. Bijvoorbeeld: rijmen, woorden in stukjes springen, bedenken van woorden met een bepaalde beginklank. In groep 3 wordt een start gemaakt met het methodisch leren lezen. We gebruiken daarvoor de methode “Lijn 3”.

  • De methode die we gebruiken voor het lezen en de woordenschatontwikkeling is Nieuwsbegrip XL. Dit is een interactieve en aansprekende manier voor begrijpend lezen. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws..
  • Woordenschatuitbreiding is een onderdeel in de methode Taal op Maat. Er wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek. Tijdens projecten worden boekenkisten geleverd met veel verschillende lees- informatie- en prentenboeken.
  • In groep 3 is het spellingonderwijs verweven in de lees/taalmethode. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met “Taalleesland Spelling”. In de bovenbouw komen daar de grammaticaregels bij.

Schrijven

In de groepen 1 en 2 wordt begonnen met de voorbereiding op het leren schrijven. Er wordt veel gedaan aan het verfijnen van de motoriek door bijv. prikken, knippen, kralen rijgen en beweging. Ook wordt er gelet op het vasthouden van een pen of potlood. Vanaf groep 3 werken we met de schrijfmethode ‘Klinkers’, hierop wordt in de kleutergroepen spelenderwijs voorbereid aan de hand van oefeningen uit een kopieermap.

Engelse taal

In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode “The team in Action” en “The Team on the Move”. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar is het belangrijkste.

Rekenen

De methode Reken Zeker geeft houvast bij het leren rekenen. De rekenregels leiden altijd tot de goede oplossing. Al doende gaat de leerling de som begrijpen. Daardoor ontwikkelt een leerling een goed inzicht en meer zelfvertrouwen.

Doordat de leerling een goed inzicht heeft ontwikkeld in het traditionele rekenen ziet het bijvoorbeeld heel snel hoe je een som ‘handiger’ kunt uitrekenen. De ‘handig reken’-vragen komen veel voor in de Cito-toets en de standaard rekenregels worden in het vervolgonderwijs gebruikt.

In de groepen 1 en 2 wordt op een speelse wijze gewerkt aan de rekenvoorwaarden voor groep 3.

Leren samen te leven

In alle leerjaren wordt aandacht gegeven aan veilig gedrag in het verkeer. We werken in groep 3/4 met ‘Stap vooruit’, groep 5/6 met ‘Op voeten en fietsen’ en met groep 7/8 de ‘Jeugdverkeerskrant’ deze worden uitgegeven door Veilig Verkeer Nederland. De kinderen in groep 7/8 leggen tegen het einde van het schooljaar een theoretisch en praktisch examen af.

Het thema ‘burgerschap’ zit verweven in ons onderwijs. Bij ons op school houdt dat in dat er met de leerlingen gesprekken gevoerd worden over thema’s als respect voor elkaar, normen en waarden, religie en etniciteit. Er wordt bijvoorbeeld meegedaan aan de actie Kinderpostzegels en ‘Schoenmaatje’. Er wordt geld ingezameld voor meerdere goede doelen en er wordt soms meegedaan met Stichting Plan en de Vastenactie. Zo leren we elkaar regels en zijn hulpvaardig naar de ander.

Voor de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden gebruiken we de methode “Kwink”. De methode sluit goed aan bij de basisbehoefte wat wij als school willen voor de kinderen: behoefte aan relatie (zich veilig en aanvaard voelen), zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

Wereldoriëntatie

In de onderbouwgroepen wordt met projecten gewerkt en deze zijn verbonden met de seizoenen in het jaar en de belangstelling van de kinderen. Naast deze ‘spontane’ onderwerpen werken de groepen 4 tot en met 8 ook met methodes.

  • Aardrijkskunde: Bij aardrijkskunde gebruiken we de methode “De blauwe Planeet”. In groep 5 en 6 zoeken we het dicht bij huis. Groep 7 leert verder over Europa en groep 8 zoekt het mondiaal. Vanaf groep 6 wordt ook topografie aangeboden. Deze kaartenkennis is gebaseerd op een thematische leerlijn, dus niet meer land voor land.
  • Geschiedenis: ‘Wijzer door de Tijd’. Geschiedenis begint in groep 5. Kinderen wordt tijdsbesef bijgebracht. Vanaf groep 6 wordt de (vaderlandse) geschiedenis behandeld. Dat gebeurt in chronologische volgorde. In groep 6 is de periode van de prehistorie tot en met de late middeleeuwen aan de beurt. In groep 7 wordt de periode tot en met de 19e eeuw behandeld. De leerstof van groep 8 behandelt voornamelijk de geschiedenis van de 20e en 21e e eeuw.
  • Biologie: “Wijzer door de Natuur en Techiek”. Het is een complete methode waarbij meerdere onderdelen aan de orde komen in een goed samenhangend geheel namelijk biologie, natuurkunde, gezond gedrag en milieukunde. De opdrachten die erbij zitten, zijn zo gemaakt dat er veel doe-activiteiten zijn, waardoor kinderen zelf dingen ontdekken. We gebruiken ook enkele programma’s van Schooltelevisie om veel beeldend materiaal te laten zien.

Expressie-activiteiten

hieronder valt drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. De opdrachten worden aangepast aan het onderwerp of project waar men mee bezig is.

  • 1-2-3 Zing” wordt gebruikt bij het onderdeel muziek. Hierin staan vernieuwde ideeën voor dit vak.
  • Door het werken met de methode “Laat maar leren” komen nieuwe technieken aan de orde en staan er tips beschreven voor het vak tekenen en handvaardigheid en het is een doorgaande lijn voor groep 3 t/m 8.
  • De school doet mee aan het project “Cultuurmenu”. Door mee te doen aan dit project maken de kinderen kennis met verschillende onderdelen uit de kunst. Als afsluiting is er een voorstelling of gaan de kinderen naar een tentoonstelling. Zo kan er het ene jaar een dansvoorstelling zijn, het volgende jaar een toneelvoorstelling en het jaar daarna een muzikaal optreden.

ICT op school

ICT is een prachtig hulpmiddel in ons onderwijs, daarom hebben we in alle groepen een digitaal schoolbord. Jonge kinderen kunnen geregeld oefeningen doen op een tablet. De kinderen werken vanaf groep 4 met een Chromebook in veel lessen en de weektaak. Dit geeft meer afwisseling en meer ruimte voor het eigen tempo van een leerling. We waken ervoor dat er een goede balans blijft tussen digitale en andere verwerkingsvormen

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs