Anti-pestprotocol

Voel je veilig bij ons op school

Ons ANTI -PESTPROTOCOL heeft als doel:

“Alle kinderen mogen zich in de basisschoolperiode veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen”.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Leerkrachten, leerlingen uit groep 7 en 8 en ouders uit de medezeggenschapsraad onderschrijven dit gezamenlijk.

Pesten komt helaas op iedere school wel eens voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Belangrijke voorwaarden

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/verzorgers.

De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak.

Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is voor leerlingen de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.

De vertrouwenspersoon is juf Anja de Dreu.

Wat is pesten? Goed om te weten:

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt er gepest.

Het hebben van een pestprotocol alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het pest-probleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken.

Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

 • Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen
 • Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot
 • Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven
 • Briefjes (door)geven
 • Sms-jes (ver)sturen
 • E-mailtjes (ver)sturen
 • Chatten
 • Beledigen
 • Opmerkingen maken over… (bijv. kleding)
 • Isoleren
 • Buiten school opwachten, slaan of schoppen
 • Op weg naar huis achternarijden
 • Naar het huis van het slachtoffer gaan
 • Bezittingen afpakken
 • Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer

Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid.

Stelregels

Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen de leefregels overschrijden.

 • Regel 1:

Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt gezien als klikken. Vanaf de kleutergroepen brengen we kinderen dit al bij:

Je mag niet klikken, maar …………

Als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit dan mag hulp aan de leerkracht vragen.

Dit wordt niet gezien als klikken.

Regel 2:

Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.

Regel 3:

Samenwerking zonder bemoeienissen:

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie.

Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen.

Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te lossen.

Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders.

De inbreng van de ouders bestaat uit het informeren over hoe het thuis gaat, het geven van suggesties en het ondersteunen van de aanpak van de school.

Hoe willen wij daar op het Vlot mee om gaan?

● Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt er aandacht besteed aan het pestprotocol, de regels van de school en de internetregels. Deze regels dienen door ons allen voortdurend bewaakt te worden.

● Op school stellen we wekelijks een onderwerp/ onderwerpen uit Kwink of Trefwoord in de groep aan de orde.

● Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies komen regelmatig aan de orde.

● Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals: spreekbeurten, rollenspel, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en de groeps-opdrachten.

● Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.

● Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen.

● Tijdens de infoavonden kunnen de leefregels toegelicht worden.

● Bij permanent pestgedrag zal er aan een pestproject worden gewerkt in de betreffende groep.

Omgangs- en leefregels op het Vlot die gelden in alle groepen:

· Met je fiets lopen we op het schoolplein en we zetten de fiets op de goede plaats

· Spelen doen we op het schoolplein

· In de school en in de rij lopen we rustig

· We zorgen er samen voor dat onze school netjes blijft

· Spelen en plezier maken doen we samen

· Problemen lossen we op met praten, als dat niet lukt gaan we naar de juf of meester

· Van andermans spullen afblijven als je geen toestemming hebt

Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, in overleg met hun leerkracht.

De aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zgn. groepsregels.

Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas/school opgehangen.

10 Gouden Internetregels op het Vlot die gelden in alle groepen:

1. Ik spreek met mijn meester of juf af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag.

2. Ik zal nooit zonder toestemming van mijn meester of juf mijn persoonlijke gegevens doorgeven op internet, zoals mijn naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer.

3. Ik ga meteen naar mijn meester of juf als ik op internet vervelende informatie tegenkom.

4. E-mail ontvangen:

Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn.

Ik ga meteen naar mijn meester of juf als ik ze ontvang. (Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg).

Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de meester of juf.

5. E-mail versturen:

Ik verstuur zelf geen onprettige e-mails.

6. Chatten:

Op school mag ik niet chatten, tenzij dit deel uitmaakt van een project en het in opdracht van de meester of juf gebeurt.

7. Downloaden zonder toestemming is niet toegestaan.

8. Ik print alleen met toestemming van de meester of juf.

9. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden. Ik zoek geen sites die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks of geweld.

10. Als ik me niet aan deze regels houd, dan mag ik 4 weken niet op internet.

Aanpak van de ruzies en pestgedrag in zeven stappen:

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

Stap 1

Gesprek met het slachtoffer.

Let wel: het gaat om de gevoelens, en niet om de feiten

Kan alles vertellen, want pester krijgt geen straf dus ook geen wraak

Einde van het gesprek maakt leerling verhaal/tekening dat zijn/haar gevoelens uitdrukt.

Stap 2

Bijeenkomst met betrokken leerlingen. Dus de pester(s) meelopers en neutrale leerlingen.

Deze stap zo snel mogelijk na stap 1. liefst dezelfde dag.

Zorg voor ontspannen sfeer, prettige ruimte.

Stap 3

Leg het probleem uit

Stap 4

Deel de verantwoordelijkheid. Niemand komt in de problemen. Geen straf dus ook geen wraakacties.

De groep is bijeengeroepen om het probleem te helpen oplossen

Stap 5

Vraag naar ideeën van elk groepslid. Wat kan je doen, zodat……… zich prettig voelt. Ieder kind komt met een oplossing.

Zorg dat het in ‘ik-taal’ is. Het moet uitvoerbaar zijn. Wees positief over de ideeën.

Stap 6

Laat het aan hen over en bemoei je er niet mee. Toon vertrouwen.

Stap 7

Spreek hen opnieuw. Doe dit na een week. Spreek de kinderen individueel.

Pas als laatste spreek je het slachtoffer. Dit kun je eventueel een keer per maand herhalen, maar uit de praktijk is gebleken dat het vaak al na de eerste keer werkt.

De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester. Indien nodig is er overleg met ouders en/of externe deskundigen

Begeleiding van de gepeste leerling:

Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie word je gepest.

Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten

Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.

Zoeken en oefenen van een andere reactie b.v. je niet afzonderen.

Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.

Nagaan welke oplossing het kind zelf wil.

Sterke kanten van het kind benadrukken.

Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt.

Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pesters.

Het gepeste kind niet “over” beschermen bijvoorbeeld naar school brengen of “Ik zal de pester wel eens gaan vertellen”. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten nog toe kan nemen.

Begeleiding van de pester:

Praten; zoeken naar de reden van de ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen)

Laten inzien wat het effect is van zijn/haar gedrag voor de gepeste.

Excuses aan laten bieden.

In laten zien wat voor sterke (leuke) kanten de gepeste heeft.

Pesten is verboden in om de school: wij houden ons aan deze regel;

Straffen als het kind wel pest- belonen(schouderklopje) als kind zich aan de regel houdt.

Kind leren niet meer kwaad te reageren, leren beheersen, de “stop-eerst-nadenken-houding”of een andere manier van gedrag aanleren.

Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten? *

Zoeken van een sport of club; waar een kind kan ervaren dat het contact met andere kinderen leuk kan zijn.

Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; jeugdgezondheidszorg; huisarts; GGD

*Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:

● Een problematische thuissituatie

● Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)

● Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt

● Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan

● Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt

Adviezen aan de ouders van onze school:

Ouders van gepeste kinderen:

Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.

Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of thuis (via e-mail, e.d.), dan probeert u contact op te nemen met de ouder van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.

Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.

Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer terugkomen.

Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.

Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.

Ouders van pesters:

Neem het probleem van uw kind serieus.

Raak niet in paniek: elk kind kan een pester te worden.

Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.

Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aan doet.

Besteed extra aandacht aan uw kind.

Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.

Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.

Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat.

Alle andere ouders:

Neem de ouders van het gepeste kind serieus.

Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.

Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.

Geef zelf het goede voorbeeld.

Leer uw kind voor anderen op te komen.

Leer uw kind voor zichzelf op te komen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs