Zorg voor goed contact

Wij werken met u samen

Ouderbetrokkenheid is voor ons een belangrijk thema. Wij geven daar op de volgende manier vorm aan.

Informatie voor en over uw kind

Op verschillende momenten in het jaar hebben wij contact met elkaar.
  • September: u wordt uitgenodigd voor een startgesprek. (Dit geldt voor iedereen, op uitnodiging van de leerkracht)
  • November/december: uitwisseling hoe het de eerste periode op school is gegaan in een tienminutengesprek (open inschrijving)
  • Februari: toelichting en vragen naar aanleiding van het eerste rapport (op uitnodiging voor alle ouders)
  • Juni: afronding van het schooljaar bij een inloopmoment direct na schooltijd, voor iedereen die dat wil toegankelijk.

Inspraak op beleid: de Medezeggenschapsraad

Deze vorm van inspraak is bij wet geregeld. Onderwerpen die jaarlijks ter sprake komen en waarbij de MR instemt of adviseert zijn:

  • Financiële keuzes naar aanleiding van de begroting en de jaarrekening.
  • Onderwijskundige veranderplannen, aan welke doelen werken we per jaar?
  • De formatie, de groepskeuzes en –samenstelling.
  • De veiligheid in de school voor kinderen en leerkrachten.
  • Beleid rond excursies en schoolreisjes.

In de MR praten we soms over specifieke situaties, maar we maken daarna altijd de koppeling naar de vertaling hiervan in beleid. Er is een oudergeleding met drie ouders en een personeelsgeleding met drie personeelsleden.

MR Formeel

In een MR-reglement zijn bevoegdheden van de MR vastgelegd. Elke ouder kan zich kandidaat stellen voor de MR, mits deze verklaart te zullen handelen in overeenstemming met de Statuten van de Stichting (= instemmingsverklaring).

Volgens een rooster van aftreden ontstaan geregeld vacatures. Elk jaar krijgen de ouders gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor ontstane vacatures in de oudergeleding en deel te nemen aan MR-verkiezingen. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs