Zorg voor ieder kind

We stemmen af op wat nodig is

Van onderwijsbehoefte naar de juiste ondersteuning

Uw kind is onze zorg. Wij willen elk kind daarom graag heel goed in beeld hebben. Door de sterke als minder sterke kanten te kennen, weten we welke onderwijsbehoefte een kind heeft.

Hoe komen wij aan de onderwijsbehoefte tegemoet?

We stellen doelen voor een groepje kinderen of voor de hele groep. Na een periode van een aantal weken evalueren we deze doelen en stellen ze bij. De leerkracht overlegt hierbij met de intern begeleider.

Het werken met een planning heeft heel veel voordelen. Elk kind is in beeld, ook als de leerkracht er een keer niet is. We stellen hoge en tegelijk realistische doelen aan elk kind, werken planmatig en transparant. Van kinderen die heel goed presteren, verwachten we dat ze hogere doelen halen dan andere kinderen. Dit betekent dat wij zorg geven op alle niveaus.

Extra ondersteuning

Het komt voor dat uw kind bij de aangeboden dagelijkse lesstof meer instructie nodig heeft dan in de groep mogelijk is. Samen met de intern begeleider zoekt de leerkracht naar een goede vorm van extra hulp of extra uitdaging. Vaak kan dit in de groep gerealiseerd worden. Sommige leerstof wordt herhaald of opnieuw doelgericht op een andere manier aangeboden. Soms helpt het om een kind extra hulp te geven buiten de groep. Ons uitgangspunt is dat dit kortdurende hulp is, omdat uit onderzoek blijkt dat een kind het meest leert in een groepssituatie en niet een-op-een.

Als een kind buiten de groep door de intern begeleider of de onderwijsassistent wordt geholpen, wordt net als in de groep doelgericht gewerkt. We evalueren regelmatig of gestelde doelen bereikt zijn.

Handelingsgerichte procesdiagnostiek

Het kan nodig zijn om ons beeld nog meer te verhelderen. De intern begeleider beslist in samenspraak met de leerkracht of er meer gegevens nodig zijn om het kind beter te leren begrijpen. U als ouders wordt gevraagd mee te denken en te praten. Ook kan er door de orthopedagoog binnen dit traject onderzoek worden gedaan. Wij noemen dit traject daarom Handelingsgerichte Procesdiagnostiek ( HGPD).

Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat dit vrijwel altijd voldoende tot goed resultaat heeft. Het is weinig voorgekomen dat we een kind hebben aangemeld bij het speciaal basisonderwijs of Speciaal Onderwijs.

Wat als er meer zorg nodig is?

Kinderen waarvan wij na dit proces zien dat ze de doelen van onze leerlijnen niet kunnen bereiken krijgen een eigen ontwikkelingsperspectief. Hierin wordt specifiek voor deze ene leerling uitgewerkt welke doelen realistisch en haalbaar zijn. Zowel op korte termijn (om concreet te kunnen handelen) als op lange termijn (om te bepalen welk uitstroomniveau we verwachten). We kunnen ons hierbij laten adviseren door specialisten, zoals een orthopedagoog of ambulant begeleider.

Binta

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs